AKTUALNOŚCI

14.06.2023 Komunikat
Działając na podstawie statutu KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno  Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego za rok 2022 Członków Klubu, które odbędzie się 29 czerwca  2023 o godzinie 18:00, pierwszy termin, w przypadku braku wymaganego kworum w drugim terminie o godzinie 18.15.
Miejscem zebrania: CAFE Club Polonia, Al. Marcinkowskiego 13.
Proponowany prządek obrad:
1) Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
2) Zatwierdzenia ustalonego porządku obrad zebrania oraz zgłoszenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3) Wybór przewodniczącego obrad oraz powołanie sekretarza.
4) Przedstawienie Regulaminu Obrad.
5) Zatwierdzenie Regulaminu Obrad
6) Wybór komisji: uchwał i wniosków
7) Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022.
8/ Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
9) Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności zarządu za 2022
10) Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu oraz podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego Zarządu  z działalności za rok 2022
11) Wolne wnioski i dyskusja.
12) Przyjęcie wniosków komisji uchwał.
13) Zamknięcie obrad.
 
Zarząd KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno
Wszystkie wróć do listy