KIBICE

Szybki kontakt

Kępiński Klub Piłkarski Polonia 1908 Marcinki Kępno

Aleja Marcinkowskiego 13a
63-600 Kępno

tel. +48 797 203 400

Kierownik drużyny - tel. +48 797 235 800

Email: klub@poloniamarcinki.pl

Regulamin meczu

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
§1

1. Regulamin dotyczy meczów piłki nożnej, organizowanych przez Kępiński Klub Piłkarski Polonia 1908 Marcinki Kępno na terenie Stadionu Miejskiego w Kępnie, przy ul. Sportowej 7.
2. Regulamin określa warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
• obowiązki uczestników imprezy;
• warunki uczestnictwa uprawnienia uczestników meczu
• odpowiedzialność uczestników imprezy za zachowanie niezgodne z regulaminem
3. Regulamin meczu udostępniony jest dla uczestników imprezy przy kasach biletowych oraz wejściach na stadion.
4. Regulamin Stadionu udostępniony jest dla uczestników przy wejściach na stadion.


SPOSÓB ORGANIZACJI MECZY PIŁKI NOŻNEJ
§2

1. Za bezpieczeństwo meczu w miejscu i czasie jego trwania odpowiada organizator imprezy.
2. Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających karty wstępu na mecz piłki nożnej (bilety jednorazowe, karnety, imienne zaproszenia, legitymacje członka klubu).
3. Do zakupu lub bezpłatnego otrzymania karty wstępu, o których mowa w ust.2, uprawnione są osoby po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4. Dokumenty, o których mowa w ust.2 są imienne i nie podlegają przekazywaniu lub odsprzedaży.


OBOWIĄZKI UCZESTNIKA MECZU PIŁKI NOŻNEJ
 §3

1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
• nie zakłócać porządku publicznego
• przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu
• posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub informacyjnych imprezy dokument uprawniający do wejścia i przebywania na imprezie oraz dokument tożsamości
• nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na meczu
• stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne organizatora imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów- do wykonywania ich poleceń;


WARUNKI UCZESTNICTWA W MECZACH PIŁKI NOŻNEJ
§4

1. Zakazuje się wstępu na mecze piłki nożnej osobie:
• wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na mecze.
• wobec której wydano zakaz klubowy
• odmawiającej poddania czynnością określonym w art. 20 ustawy o bezpieczeństwie imprez
• znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków
• zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego
• małoletniej do lat 13-stu, nie będącej pod opieką dorosłych
2. Podczas meczu piłki nożnej zabrania się w szczególności:
• używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;
• głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle międzynarodowym, religijnym, społecznym, itp.
• rzucania przedmiotami
• spożywania alkoholu (powyżej 3,5%), zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych
• rozniecania i podsycania ognia w tym rac, gejzerów, wulkanów, fajerwerków
• zabrania się wnoszenia na mecz i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
• umieszczania transparentów lub flag w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność wyjść ewakuacyjnych
• załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu, a także niszczenia infrastruktury obiektu
• nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz w rejonie dróg ewakuacyjnych
3. Zabrania się wnoszenia i posiadania na meczu piłki nożnej:
• broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia;
• materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
• pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonane z twardych materiałów, w tym butelek plastikowych;
• alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków
• kasków, kastetów, parasoli o ostrym zakończeniu i innych narzędzi, których użycie może zagrozić bezpieczeństwu uczestników meczu
• materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne;
• pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących toreb oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym, wskaźników laserowych
• przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie
• materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora imprezy/ właściciela /zarządcy/ użytkownika obiektu;
• kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk oraz obraz , za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;
• urządzeń służących do przesyłania obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za zgodą organizatora;
• wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów - przewodników;
4. Zabrania się wchodzenia w miejsca nie przeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności:
• terenu na którym rozgrywane są zawody sportowe
• budowli i urządzeń nie przeznaczonych dla powszechnego użytku
• fasady obiektu
• płotów
• murów
• ogrodzeń
• drzew
• urządzeń i pomieszczeń do których dostęp mają specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy wyłącznie służby.
Poprzez zakup biletu, karnetu lub wejścia w posiadanie dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w meczu piłki nożnej uczestnik imprezy udziela zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych niezbędnych do spełnienia wymogów obowiązujących przepisów. Dane o których mowa muszą być przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.


UPRAWNIENIA UCZESTNIKA MECZU PIŁKI NOŻNEJ

§5

1. Uczestnik meczu piłki nożnej ma prawo:
• przebywać na terenie stadionu w trakcie trwania meczu, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez organizatora do czasu zakończenia imprezy;
• do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych, a także o wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze
• korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno- sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
• korzystać z pomocy medycznej na imprezie
• na imprezie, z wyłączeniem meczu podwyższonego ryzyka, dozwolona jest sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5 % alkoholu, sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych mogą odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych,
2. Uczestnik meczu jest uprawniony:
• żądania od organizatora zwrotu kosztów, za niewykorzystane bilety lub karty wstępu uprawniające do udziału w meczu, powstałych z winy organizatora
• roszczenia zwrotu kosztów za powstałe szkody, które wynikły z winy organizatora na terenie i trakcie trwania meczu


PRZEPISY KOŃCOWE
§6

1. Wejście na teren obiektu stanowi jednocześnie zgodę na użycie swego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu zapisu audio i wideo z imprezy, każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych.
2. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem meczu piłki nożnej usuwane są z terenu odbywania się imprezy.
3. Wobec sprawcy naruszenia regulaminu organizator meczu piłki nożnej może stosować zakaz klubowy, polegający na zakazie uczestnictwa w kolejnych imprezach przeprowadzanych przez tego organizatora. Od zastosowania zakazu klubowego osobie ukaranej służy prawo do złożenia odwołania do właściwego podmiotu prowadzącego rozgrywki w terminie i w trybie przez niego określonym.
4. W przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych służby organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania dla Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
5. Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu służby organizatora odmawiają osobie wstępu na mecz w przypadkach określonych w art.22.1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
• zmiany terminu imprezy, gwarantując możliwość zwroty pieniędzy za zakupione wcześniej karty wstępu
• dochodzenie roszczeń za wyrządzone szkody przez uczestnika imprezy
• unieważnienie karty kibica, identyfikatora, abonamentu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na mecz piłki nożnej, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.