KIBICE

Szybki kontakt

Kępiński Klub Piłkarski Polonia 1908 Marcinki Kępno

Aleja Marcinkowskiego 13a
63-600 Kępno

tel. +48 797 203 400

Kierownik drużyny - tel. +48 797 235 800

Email: klub@poloniamarcinki.pl

Regulamin stadionu

§1

1. Stadion Miejski administrowany jest przez Projekt Kępno sp. z o.o..
2. Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają przepisom niniejszego regulaminu i ogólnie obowiązującym przepisom prawa.
3. Podczas trwania na terenie stadionu imprezy masowej i niemasowej osoby przebywające na terenie stadionu, zobowiązane są stosować się w szczególności do przepisów:

 • Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.,
 • właściwych dla charakteru trwającej imprezy masowej,
 • regulaminu imprezy masowej wydanego przez organizatora.

4. Wejście na teren stadionu oznacza automatycznie bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu i akceptacje zasad obowiązujących na terenie stadionu.
 

§2

1. Stadion służy do prowadzenia imprez o charakterze sportowym i kulturalnym.
2. Organizator odpowiada za organizację imprezy i jej przeprowadzenie.
3. Zasady przebywanie na terenie stadionu w okresie między imprezami i korzystania z niego określa Dyrektor Projekt Kępno.
4. Teren stadionu może być monitorowany dla bezpieczeństwa uczestników imprezy.
5. Prowadzenie działalności handlowej, usługowej, gastronomicznej na terenie stadionu wymaga zgodny Projekt Kępno.


§3

1. Przebywanie na stadionie oraz korzystanie z urządzeń stadionowych wymaga zgody osoby uprawnionej przez Projekt Kępno lub organizatora imprezy.
2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na stadionie tylko pod opieką osoby dorosłej (rodzic, prawnym opiekun, nauczyciel, trener)
3. Wszystkie osoby wchodzące na stadion zobowiązane są przy wejściu, bez wezwania, okazać służbom porządkowym, dokument (bilet, karnet, karta kibica) uprawniający do wstępu na jego teren.
4. Służba porządkowa stadionu uprawniona jest do żądania od osób wchodzących na stadion, okazania dowodu tożsamości, jak również poddania się przez nie, sprawdzeniu przy użyciu środków technicznych celem zagwarantowania bezpieczeństwa uczestników imprezy,
5. Podczas trwania imprezy, jej organizator zobowiązany jest do niewpuszczania na teren stadionu lub do wyprowadzenia z jego terenu osób, które nie spełniają wymogów określonych w przepisach Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i stwarzają zagrożenie dla przebiegu imprezy i jej uczestników.


§4

1. Osoby przebywające na stadionie zobowiązane są zachować w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu i regulaminu imprezy masowej, a ponadto zobowiązane są do:

 • korzystania z urządzeń znajdujących się na stadionie zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • stosowania się do poleceń służb porządkowych oraz spikera stadionu,
 • nie wnoszenia i nie posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • nie noszenia tzw. "kominiarek" lub innej garderoby uniemożliwiającej identyfikacje osoby,
 • nieprzebywania w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 • powiadamiania właściwych służb w przypadku ujawnienia na stadionie zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • nieumieszczania napisów na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania.

2. Zabrania się osobom przebywającym na terenie stadionu:

 • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu,
 • rzucania wszelkimi przedmiotami,
 • używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa,
 • śmiecenia oraz niszczenia mienia stanowiącego wyposażenie stadionu lub mienia innych osób,
 • sprzedawania towarów, rozdawania ulotek, druków, przeprowadzenia zbiórek bez zgody Dyrektora Projekt Kępno, lub organizatora imprezy,
 • załatwianie potrzeb fizjologicznych poza toaletami.

3. Wszystkie drogi ewakuacyjne na stadionie, muszą być w stanie wolnym i bezpiecznym dla użytkowników.
4. W razie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia na stadionie, osoby przebywające na jego terenie winny bezzwłocznie kierować się w stronę wyjść ewakuacyjnych lub w stronę, którą wskażą służby porządkowe.
5. Szczegółowe zasady zachowania się osób na stadionie podczas trwania imprez masowych z zachowaniem postanowień niniejszego regulaminu, określa organizator imprezy w regulaminie imprezy.


§5

1. Zabrania się wchodzenia do pomieszczeń służbowych, przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku tj. mury, płoty, ogrodzenia boiska, maszty oświetleniowe, drzewa itp.
2. Pozostałe miejsca niedostępne dla widzów określają organizatorzy imprez masowych w regulaminie imprez.


§6

Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie oraz imprezach masowych będą pociągnięte do odpowiedzialności porządkowej lub karnej zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.